29 Cdo 4014/2015
Datum rozhodnutí: 17.09.2015
Dotčené předpisy: § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 4014/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v konkursní věci dlužníka JUDr. V. B. , o návrhu věřitelů a/ ARTA REAL, k. s. , se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 26174545, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph. D., LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00, b/ GR - CHEMIE spol. s r. o. , se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Rybná 716/24, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 49098705, zastoupeného JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem, se sídlem v Teplicích, Dubská 390/4, PSČ 415 01, c/ AVERSEN ENTERPRISES LIMITED , se sídlem Simis 12, Kiti, P. C. 7550, Larnaca, Kyperská republika, registrační číslo 107986, zastoupeného JUDr. Petrem Voříškem, Ph. D., LL. M., advokátem, se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, PSČ 170 00 a d/ ČEPRO, a. s. , se sídlem v Praze 7 - Holešovicích, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, identifikační číslo osoby 60193531, zastoupeného JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, na prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 43 K 1001/2006, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. března 2015, č. j. 1 Ko 6/2015-1099, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 10. prosince 2014, č. j. 43 K 1001/2006-1060, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen konkursní soud ) návrh dlužníka z 20. října 2014 (č. l. 1051-1052) na přerušení řízení o návrhu na prohlášení konkursu na jeho majetek, opírající se o ustanovení § 109 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Odvolání dlužníka odmítl Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením jako objektivně nepřípustné, poukazuje na ustanovení § 202 odst. 1 písm. i/ o. s. ř. (ve znění účinném do 31. prosince 2007).
Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu (č. l. 1180-1181) Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř., jelikož není (objektivně) přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu, jež přicházejí v úvahu. Shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 12, ročník 2006, pod číslem 174).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. září 2015

JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu