29 Cdo 3998/2014
Datum rozhodnutí: 30.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 3998/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce F. K., zastoupeného JUDr. Renatou Dobývalovou, advokátkou, se sídlem ve Lhotě pod Libčany 104, PSČ 503 27, proti žalovanému K. S., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 47 Cm 4/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. května 2014, č. j. 5 Cmo 443/2013-258, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 2. září 2014, doručeným soudu prvního stupně dne 3. září 2014, vzal zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., článku II. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu