29 Cdo 3961/2013
Datum rozhodnutí: 19.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 3961/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně VIVA leasing, a. s., se sídlem v Praze 4 Nuslích, Táborská 29/65, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 26 68 29 07, proti žalovaným 1) AK Trade Praha, s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 5 Smíchově, Staropramenná 221/25, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 27 11 13 34 a 2) J. D., o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24 Cm 338/2010, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. března 2013, č. j. 5 Cmo 181/2011-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze k odvolání druhého žalovaného v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 17. ledna 2011, č. j. 24 Cm 338/2010-17, v části, v níž Městský soud v Praze odmítl námitky druhého žalovaného proti směnečnému platebnímu rozkazu ze dne 8. listopadu 2010, č. j. 24 Cm 338/2010-8.
Proti usnesení odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 9. července 2013, č. j. 24 Cm 338/2010-60, doručeným dovolateli (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 7. srpna 2013 vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel sice zavinil, že řízení muselo být zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. prosince 2013
JUDr. Jiří Z a v á z a l předseda senátu