29 Cdo 3955/2009
Datum rozhodnutí: 30.09.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3955/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadkyně F. H. s. r. o., o žádosti úpadkyně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 32 K 323/95, o dovolání úpadkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. prosince 2006, č. j. 1 Ko 133/2006 - 1591, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 4. listopadu 2005, č. j. 32 K 323/95-1532, Krajský soud v Brně zamítl žalobu úpadkyně na obnovu řízení v její konkursní věci.


K odvolání úpadkyně Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.


Proti usnesení odvolacího soudu podala úpadkyně dovolání (č. l. 1613-1615). Při podání dovolání však dovolatelka nebyla zastoupeni advokátem, ani nedoložila, že by dovolání vypracovala a podepsala osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), která má právnické vzdělání


Poté, co ji soud prvního stupně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení (usnesením ze dne 10. května 2007, č. j. 32 K 323/95-1636), požádala dovolatelka soud o ustanovení zástupce a o přiznání osvobození od soudních poplatků (č. l. 1647). Této žádosti však nebylo vyhověno (usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 21. června 2007, č. j. 32 K 323/95-1685, ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. prosince 2007, č. j. 1 Ko 112/2007-1696 a s usnesením ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 3628/2009, jímž Nejvyšší soud odmítl dovolání úpadkyně)


Jelikož dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení, který je nedostatkem podmínky dovolacího řízení, ani ve lhůtě k tomu určené v označeném usnesení soudu prvního stupně ze dne 10. května 2007 ani později, přes poučení o následcích nečinnosti, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.


Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu