29 Cdo 3952/2014
Datum rozhodnutí: 22.10.2014
Dotčené předpisy: § 43 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 3952/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v konkursní věci úpadce RSDr. V. P. , vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 K 19/2002, o dovolání konkursního věřitele V. P. , proti rozhodnutí (zvláštní přezkumné jednání) Krajského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2012, č. j. 36 K 19/2002-654 , takto:

Podání V. P. ze dne 27. května 2014 se odmítá .

Odůvodnění:

Konkursní řízení v konkursní věci úpadce RSDr. V. P. skončilo usnesením ze dne 7. září 2010, č. j. 36 K 19/2002-626, jímž Krajský soud v Praze (dále jen konkursní soud ) zrušil konkurs na majetek úpadce po splnění rozvrhového usnesení a které nabylo právní moci 28. prosince 2010.
Podáním datovaným 27. května 2014, došlým soudu 29. května 2014 (č. l. 659), označeným jako dovolání , sdělil konkursní věřitel V. P. soudu, že tímto podává dovolání proti rozhodnutí (zvláštní přezkumné jednání) u Krajského soudu v Praze ze dne 9. prosince 2012, pod č. j. 36 K 19/2002-654 .
Konkursní soud konkursního věřitele vyzval (usnesením ze dne 16. července 2014, č. j. 36 K 19/2002-661, doručeným konkursnímu věřiteli 28. července 2014), aby do 10 dnů uvedl, proti kterému rozhodnutí dovolání směřuje; poučil ho také, že jinak soud podání odmítne. Konkursní věřitel reagoval na výzvu podáním ze 7. srpna 2014 (č. l. 663), v němž však údaj o tom, proti jakému rozhodnutí jeho podání ( dovolání ) směřuje, nesdělil.
Nejvyšší soud proto v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), podání konkursního věřitele odmítl. Samotný obsah podání vzbuzuje pochybnosti byť i jen o tom, proti jakému rozhodnutí směřuje. Podání je formulováno jako dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, což je vyloučeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nadto je z obsahu spisu zjevné, že žádné rozhodnutí soudu prvního stupně (konkursního soudu) identifikovatelné prostřednictvím údajů obsažených v podání z 27. května 2014 neexistuje.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu