29 Cdo 3923/2011
Datum rozhodnutí: 16.08.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 3923/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele M. Č. , zastoupeného Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, za účasti společnosti THEMOS, s. r. o. , se sídlem v Praze 2, Vinohradská 10, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 40766683, zastoupené Mgr. Milošem Hrdinou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1515/22, PSČ 110 00, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2842, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. března 2011,
č. j. 7 Cmo 450/2009-518, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Navrhovatel je povinen zaplatit společnosti THEMOS, s. r. o. na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.060,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal navrhovatel dovolání, které posléze, podáním ze dne 8. srpna 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. srpna 2012, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když navrhovatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a vznikla mu povinnost hradit společnosti účelně vynaložené náklady řízení. Ty sestávají ze sazby odměny advokáta za řízení v jednom stupni (dovolací řízení) určené podle ustanovení § 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. února 2012, ve výši 2.250,- Kč, dále z paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a z náhrady za daň z přidané hodnoty ve výši 20 % v částce 510,- Kč. Celkem tedy Nejvyšší soud společnosti přiznal na náhradě nákladů dovolacího řízení k tíži navrhovatele částku 3.060,- Kč.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. srpna 2012


JUDr. Filip Cileček
předseda senátu