29 Cdo 3892/2015
Datum rozhodnutí: 08.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.29 Cdo 3892/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatele I. M. , za účasti Bytového družstva Alberta Kučery 10 , se sídlem v Ostravě, Alberta Kučery 1200/10, PSČ 700 30, identifikační číslo osoby 25909762, zastoupeného Mgr. Jiřím Hartmannem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Preslova 361/9, PSČ 702 00, o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 Cm 233/2008, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. července 2013, č. j. 5 Cmo 225/2013-260, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. dubna 2013, č. j. 29 Cm 233/2008-249, nepřiznal navrhovateli osvobození od placení soudního poplatku za dovolání ve věci samé.
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání navrhovatele potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel 4. listopadu a 6. listopadu 2013 dovolání, aniž byl zastoupen advokátem či notářem v souladu s požadavkem § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), a v dovolání požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 21. listopadu 2013,č. j. 29 Cm 233/2008-272, žádosti dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů obsažené v dovolání nevyhověl. Toto usnesení nabylo právní moci dne 20. ledna 2014.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 6. října 2016, č. j. 29 Cdo 3892/2015-346, vyzval dovolatele k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. Na výzvu, jež byla dovolateli doručena 24. října 2016, dovolatel nijak nereagoval.
Jelikož dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení ani k výzvě dovolacího soudu, ani později neodstranil, přičemž jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů byly pravomocně zamítnuty (žádost obsažená v dovolání usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. listopadu 2013, č. j. 29 Cm 233/2008-272, jež nabylo právní moci 20. ledna 2014, pozdější žádost usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. října 2014, č. j. 29 Cm 233/2008-323, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. dubna 2015, č. j. 5 Cmo 448/2014-336, jež nabyla právní moci 22. května 2015), předseda senátu Nejvyššího soudu vázán těmito pravomocnými rozhodnutími (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (viz § 151 o. s. ř. a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002,sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. listopadu 2016

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu