29 Cdo 3860/2016
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 3860/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobce Ing. J. S. , zastoupeného Mgr. Vladimírem Štolem, advokátem, se sídlem v Táboře, Převrátilská 330/15, PSČ 390 01, proti žalovaným 1) B.I.C., a. s., se sídlem v Praze 4, Jemnická 345/5, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 26191415, 2) Ing. V. S., a 3) Delta INVESTMENT LIMITED , se sídlem v Belize City, 23 Regent Street, Belize, registrační číslo 17299, všem zastoupeným JUDr. Jiřím Tvrdkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Semická 3292/6, PSČ 143 00, za účasti PORTA BRNO plus, a. s., se sídlem v Praze 4, Jemnická 345/5, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 25587323, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaných, zastoupeného JUDr. Jiřím Tvrdkem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Semická 3292/6, PSČ 143 00, o určení vlastnictví k akciím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 56 Cm 311/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2016, č. j. 5 Cmo 401/2015-610, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které posléze, podáním ze dne 10. března 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. března 2017
JUDr. Petr Š u k
podepsáno JUDr. Filipem Cilečkem
za nepřítomného předsedu senátu