29 Cdo 3830/2016
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 3830/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky O2 Czech Republic a. s. , se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, identifikační číslo osoby 60193336, zastoupené JUDr. Antonínem Mokrým, advokátem, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 1079/3, PSČ 110 00, za účasti Ing. P. L., CSc. , zemřelého 9. září 2016, o uložení povinnosti poskytnout informace a předložit listiny, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 72/2012, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. března 2016, č. j. 7 Cmo 328/2014-129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. března 2014, č. j. 71 Cm 72/2012-91, uložil Ing. P. L., CSc., coby jednateli AUGUSTUS spol. s r. o., poskytnout navrhovatelce ve výroku blíže specifikované informace (výrok I.) a umožnit přístup k blíže určeným dokumentům AUGUSTUS spol. s r. o. (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok III.).
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání Ing. P. L., CSc., změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh zamítl (první výrok), a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (druhý výrok).
Navrhovatelka napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Zkoumaje podmínky řízení (§ 243b a § 103 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu; dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud zjistil z centrální evidence obyvatel, že Ing. L. zemřel dne 9. září 2016.
Jelikož zde není osoby, která by vstoupila do práv a povinností zemřelého, o něž v řízení jde, a současně povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. ledna 2017
JUDr. Filip Cileček
předseda senátu