29 Cdo 3812/2007
Datum rozhodnutí: 27.09.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3812/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud české republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně G. M. M., a. s., zastoupené JUDr. V. C., advokátem, proti žalovanému M. O., zastoupenému JUDr. P. D., advokátem, o zaplacení částky 22.654,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 261/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2007, č. j. 69 Co 16/2007-53, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalovaného potvrdil rozsudek ze dne 20. září 2006, č. j. 9 C 261/2006-25, jímž Obvodní soud pro Prahu 5, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 22.654,- Kč s 0,1% úrokem z prodlení za každý den prodlení od 19. října 2005 do zaplacení a částku 17.242,26 Kč.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež neobsahovalo žádné dovolací důvody (tzv. blanketní dovolání), o tyto bylo doplněno následně, po uplynutí lhůty k podání dovolání.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.


Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání podle odstavce l není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.


Předmětem sporu jsou v dané věci nároky ze smlouvy o (revolvingovém) úvěru (dlužné splátky úvěru ve výši 18.829,- Kč, smluvní pokuta ve výši 3.825,- Kč a smluvený úrok z prodlení ve výši 17.242,26 Kč). Smlouva o úvěru je přitom obchodním závazkovým vztahem bez ohledu na povahu účastníků.


Jelikož dovoláním napadeným výrokem bylo v obchodní věci (k tomu srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 16/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, Nejvyšší soud, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), odmítl dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. září 2007


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu