29 Cdo 3790/2013
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 3790/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Pivovar ZUBR a. s., se sídlem v Přerově I, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo osoby 47676906, proti žalovaným 1/ City Invest, INC. , Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupenému Mgr. Janem Valihrachem, advokátem, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1934/12, PSČ 586 01, 2/ JUDr. Lubomíru Rokytovi , advokátu, se sídlem v Bílovci, Slezské náměstí 14/37, PSČ 743 01, jako správci konkursní podstaty úpadce Moravian Trading Company, spol. s r. o. - v likvidaci , identifikační číslo osoby 18198848, 3/ Mgr. Jiřímu Zrůstkovi , advokátu, se sídlem v Blansku, Čelakovského 6, PSČ 678 01, jako správci konkursní podstaty úpadce INTERNATIONAL INVEST s. r. o., identifikační číslo osoby 45475792, zastoupenému Mgr. Tomášem Vašíčkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 , o určení věřitele pohledávky, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 2 C 178/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. března 2013, č. j. 47 Co 216/2010-344, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Jihlavě rozsudkem ze dne 29. března 2010, č. j. 2 C 178/2007-219, určil, že věřitelem pohledávky ve výši 9 800 000 Kč s příslušenstvím za společností Moravian Trading Company, spol. s r. o. - v likvidaci ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. října 1992 mezi věřitelem Icom, spol. s r.o. a dlužníkem Moravian Trading Company, spol. s r. o. v likvidaci, přihlášené do konkursního řízení vedeného na majetek Moravian Trading Company, spol. s r. o. - v likvidaci, u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 K 102/2002 (dále jen sporná pohledávka ), je společnost INTERNATIONAL INVEST s. r. o. (bod I. výroku), vůči druhému žalovanému soud žalobu zamítl (bod II. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod III. a IV. výroku).
K odvolání prvního žalovaného Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek Okresního soudu v Jihlavě v bodě I. výroku tak, že žalobu zamítl (první výrok), uložil žalobci nahradit prvnímu žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 7 400 Kč (druhý výrok), uložil žalobci nahradit třetímu žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 6 800 Kč (třetí výrok), uložil žalobci nahradit prvnímu žalovanému náklady odvolacího řízení ve výši 15 216 Kč (čtvrtý výrok) a rozhodl, že ve vztahu mezi žalobcem a třetím žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (pátý výrok). Bod II. výroku rozsudku okresního soudu, jímž byla žaloba zamítnuta vůči druhému žalovanému, nebyl odvoláním napaden.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odmítl jako nepřípustné.
Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je v dovoláním zpochybněném závěru, že žalobci (jako konkursnímu věřiteli) nesvědčí právo domáhat se určení, že úpadce je vlastníkem (věřitelem) pohledávky za třetí osobou, v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu. K tomu srov. již rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 29 Odo 1194/2005, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 11, ročník 2007, pod číslem 160, k jehož závěrům se Nejvyšší soud dále přihlásil např. v rozsudku ze dne 27. září 2007, sp. zn. 29 Odo 867/2006, usnesení ze dne 21. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 3222/2009 (ústavní stížnost podanou proti tomuto rozsudku Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 30. srpna 2010, sp. zn. IV. ÚS 1770/10), či v usnesení ze dne 28. dubna 2015, sp. zn. 29 Cdo 1276/2013.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, avšak prvnímu ani třetímu žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
S ohledem na datum vydání napadeného rozhodnutí je pro posouzení přípustnosti dovolání rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince téhož roku (článek II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015
Mgr. Milan Polášek předseda senátu