29 Cdo 3788/2007
Datum rozhodnutí: 25.03.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 3788/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. P. R., CSc., zastoupeného advokátem, o neplatnost usnesení valné hromady V. P. B., s. r. o., zastoupené advokátem, vedené u Městského soudu v P. pod sp. zn. 22 Cm 163/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v P. ze dne 6. prosince 2006, č. j. 14 Cmo 50/2006- 106, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit V. P. B., s. r. o. na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.819,50 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jejího právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v P., které posléze, podáním ze dne 5. března 2008, doručeným Nejvyššímu soudu dne 10. března 2008, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když navrhovatel procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a vznikla mu povinnost hradit V. P. B., s. r. o. její náklady řízení. Náklady dovolacího řízení vzniklé V. P. B., s. r. o. sestávají ze sazby odměny za zastupování advokátem v částce 3.750,- Kč podle ustanovení § 7 písm. g), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., z paušální náhrady 300,- Kč za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a z náhrady za daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) ve výši 769,50 Kč a celkem činí 4.819,50 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 25. března 2008

JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu