29 Cdo 3787/2007
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3787/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobců a) Ing. F. Ch., a b) M. Ch., zastoupených JUDr. M. R., advokátem, proti žalovanému J.L., , jako správci konkursní podstaty úpadkyně H. P. E. C. s. r. o., o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 44 Cm 7/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2007, č. j. 8 Cmo 342/2006-107, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 29. ledna 2007, č. j. 8 Cmo 342/2006-107, potvrdil rozsudek ze dne 20. července 2006, č. j. 44 Cm 7/2006-68, jímž Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích zamítl žalobu o vyloučení nemovitostí specifikovaných ve výroku rozhodnutí (dále jen sporné nemovitosti ) ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně.


Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé podali žalobci dovolání, shledávajíce dovolací důvod v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a majíce za po právní stránce zásadní otázku formálních a obsahových náležitostí výzvy správce konkursní podstaty podle ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV ).


Dovolatelé zdůrazňují, že výzva neobsahovala přesné určení částky hodnoty zastavených nemovitostí , kterýžto údaj měl pro dovolatele zásadní význam, když při zjištění této ceny mohli získat půjčku na výplatu nemovitostí, ke kterým mají velmi silný citový vztah. Mají za to, že žalovaný měl dostatek možností získat znalecký posudek k ocenění nemovitostí a postup správce konkursní podstaty při jejich soupisu do konkursní podstaty úpadkyně shledávají rozporným s ustálenou judikaturou .


Požadují, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.


Žalovaný považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné, když po správci konkursní podstaty nelze spravedlivě požadovat, aby ve výzvě podle § 27 odst. 5 ZKV uváděl jak výši zajišťované pohledávky, tak i obvyklou cenu zástavy.


Dovolání žalobců, které není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř., Nejvyšší soud neshledal přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Ačkoli Nejvyšší soud v obecné rovině s dovolateli souhlasí v tom, že ve výzvě podle ustanovení § 27 odst. 5 ZKV musí být uvedeno, jakou částku má ten, komu je výzva určena, v zákonem stanovené třiceti denní lhůtě zaplatit na úhradu zajištěné pohledávky nebo složit jako obvyklou cenu majetku, kterým je pohledávka zajištěna (k tomu srov. např. rozhodnutí uveřejněná pod čísly 72/2005 a 9/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), z pohledu věcné správnosti rozhodnutí odvolacího soudu je v poměrech projednávané věci rozhodující, že - jak je zřejmé z obsahu spisu - žalobci nebyli, jde-li o cenu zástavy, v nejistotě, jakým plněním (v jaké výši) vyplaceným ve prospěch konkursní podstaty mohou odvrátit sepsání předmětu zástavy do konkursní podstaty (viz určení tržní hodnoty zástavy částkou 1,530.000,- Kč ve smlouvě o zřízení zástavního práva - č. l. 4 až 6, jakož i reakce žalobců v dopise ze dne 15. května 2005, adresovaném žalovanému - č. l. 52, podle níž požadavek na doložení ceny nemovitosti splňuje obsah dokumentace úvěru ).


Potud Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že pro výzvu podle ustanovení § 27 odst. 5 ZKV není předepsána písemná forma (srov. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 9/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), přičemž pro závěr o opodstatněnosti soupisu příslušného majetku do konkursní podstaty je určující, že předpoklady takového soupisu nastaly nejpozději v době, když soud rozhodl o vylučovací žalobě (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2008, sp. zn. 29 Odo 502/2006, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 8, ročník 2008, pod číslem 120).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobců bylo odmítnuto a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu