29 Cdo 3755/2014
Datum rozhodnutí: 31.10.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 3755/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci společnosti DROSDEK ROZVOJ, s. r. o. v likvidaci , se sídlem v Úvalnu č.p. 246, PSČ 793 91, identifikační číslo osoby 61977039, za účasti J. D. , o jmenování likvidátora společnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 41 Cm 99/2009, o dovolání Josefa Drosdka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. října 2013, č. j. 8 Cmo 360/2013-208, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 13. června 2013, č. j. 41 Cm 99/2009-195, zastavil dovolací řízení o dovolání společnosti DROSDEK ROZVOJ, s. r. o. v likvidaci proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. listopadu 2010, č. j. 8 Cmo 199/2010-62 (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II).
V záhlaví označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci k odvolání J. D. usnesení soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal J. D. dovolání.
Jelikož při podání dovolání dovolatel nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 3. března 2014, č. j. 41 Cm 99/2009-221, doručeným dne 25. dubna 2014, vyzval (mimo jiné) k odstranění nedostatku povinného zastoupení, a poučil jej, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno.
Usnesením ze dne 10. června 2014, č. j. 41 Cm 99/2009-239, Krajský soud v Ostravě rozhodl tak, že se dovolateli J. D. nepřiznává pro účely dovolacího řízení osvobození od soudních poplatků a neustanovuje se mu zástupce pro dovolací řízení. Usnesení bylo účastníkům řízení doručeno 13. června 2014, právní moci nabylo dne 1. července 2014.
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) ani k výše označené výzvě soudu prvního stupně, ani později, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 243b a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

V Brně dne 31. října 2014

JUDr. Petr Š u k předseda senátu