29 Cdo 3753/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3753/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně Ing. I. M., jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně A. p. spol. s r. o., zastoupené JUDr. R. K., advokátem, proti žalovanému PhDr. P. S., , zastoupenému JUDr. E. Z., advokátem, o zaplacení částky 514.833,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Cm 95/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. března 2009, č. j. 7 Cmo 569/2008-137, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně podala dovolání proti prvnímu výroku v záhlaví označeného rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 1. září 2009 vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. odůvodněn tím, že u žalovaného, jenž by měl na jejich náhradu právo, žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 23. září 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu