29 Cdo 3716/2010
Datum rozhodnutí: 24.01.2012
Dotčené předpisy: § 516 obč. zák., § 266 obch. zák., § 35 odst. 2 obč. zák.
29 Cdo 3716/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele R. B. , zastoupeného JUDr. Vladimírem Kozelkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Školská 28, PSČ 110 00, za účasti společnosti AGEUS, spol. s r. o. , se sídlem v Olomouci, třída 17. listopadu 45, PSČ 772 00, identifikační číslo osoby 41 03 40 15, zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem v Olomouci, 28. října 463/3, PSČ 779 00, o návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pod sp. zn. F 7796/2008, 7801/2008, F 9514/2008, F 12612/2008, F 16759/2008, F 17858/2008, F 50992/2009, F 55277/2009, F 56999/2009, F 61157/2009, F 61534/2009, C 1541, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. května 2010, č. j. 8 Cmo 75/2010-444, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. května 2010, č. j. 8 Cmo 75/2010-444, se ruší a věc se vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 9. prosince 2009, č. j. F 7796/2008, F 7801/2008, F 9514/2008, F 12612/2008, F 16759/2008, F 17858/2008, F 50992/2009, F 55277/2009, F 56999/2009, F 61157/2009, F 61534/2009, C 1541-388, kterým tento soud zamítl návrh, na výmaz společníků společnosti AGEUS, spol. s r. o. (dále jen společnost ) R. B. se zapsaným vkladem 28.000,- Kč, splaceno 28.000,- Kč, s obchodním podílem 7 % a společnosti Olomoucká golfová společnost s. r. o. se zapsaným vkladem 320.000,- Kč, splaceno 320.000,- Kč, s obchodním podílem 80 % a na zápis společníků R. B. se zapsaným vkladem 128.000,- Kč, splaceno 128.000,- Kč, s obchodním podílem 32 % a společnosti Olomoucká golfová společnost s. r. o. se zapsaným vkladem 220.000,- Kč, splaceno 220.000,- Kč, s obchodním podílem 55 % (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).
Navrhovatel se domáhal postupem podle § 200db odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. března 2008 (dále jen o. s. ř. ), změny zápisu výše splacení vkladu a výše obchodního podílu u společníků společnosti (navrhovatele a Olomoucké golfové společnosti s. r. o.) v obchodním rejstříku. Odvolací soud uzavřel, že zápis z jednání valné hromady společnosti ze dne 7. července 1997, na který se navrhovatel odvolává, neobsahuje ve vztahu ke konkrétním smlouvám o převodu (části) obchodního podílu žádné ujednání, které by bylo podmínkou, ať již rozvazovací nebo odkládací, na jejímž základě by se staly tyto smlouvy neúčinnými, jak tvrdí navrhovatel, který jejich neúčinnost dovozoval z ujednání o rozvazovací podmínce, podle kterého, pokud by Olomoucká golfová společnost s. r. o. neuhradila ve sjednaném termínu byť jen jedinou sankci připadající na každý měsíc prodlení s výstavbou golfového areálu, ztrácí nárok na převedení příslušných procent obchodního podílu .
Odvolací soud konstatoval, že ujednání o podmínce by sice mohlo být obsaženo v jiné listině, než ve smlouvě o převodu obchodního podílu, avšak z takového ujednání by muselo být zcela zřejmé, že se jím doplňuje zcela konkrétně označená smlouva . Uzavřel, že zápis z jednání valné hromady ze dne 7. července 1997 není právním úkonem který činí účastníci smluv o převodu částí obchodních podílů a nevyplývá z něho vůle stran měnit jejich obsah dohodou o rozvazovací podmínce ve smyslu ustanovení § 516 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též jen obč. zák. ). Vzhledem k výše uvedenému závěru považoval odvolací soud za zbytečné provádět dokazování k tomu, zda a v jakém rozsahu byly či nebyly prováděny etapy výstavby golfového areálu.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, v němž co do jeho přípustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., co do jeho důvodu na ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.
Dovolatel namítá, že na jednání valné hromady dne 7. července 1997 byla přijata dohoda o změně obsahu smluv o převodu částí obchodních podílů, na jejichž základě byla zapsána do obchodního rejstříku změna výše podílů společníků a k nim příslušejících vkladů, spočívající v ujednání o podmínce, ze které bylo zřejmé doplnění zcela konkrétně označených smluv o převodu částí obchodních podílů, a že tento právní úkon měl odvolací soud vykládat v souladu s ustanovení § 35 odst. 2 obč. zák. nejen podle jazykového vyjádření, ale zejména podle vůle toho, kdo právní úkon učinil. Vzhledem k výše uvedenému a k prodlení společnosti Olomoucká golfová společnost s. r. o. s výstavbou golfového hřiště, ztratila tato společnost nárok na převedení příslušných procent ve společnosti.
Dovolatel dále namítá, že v zápisu z jednání valné hromady konané dne 7. července 1997 se výslovně hovoří o ztrátě nároku na převedení procent obchodního podílu a nikoli o odkládací čí rozvazovací podmínce. Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřuje v závěru odvolacího soudu, že listina označená jako zápis z valné hromady není ničím jiným než zápisem z valné hromady a nemůže obsahovat projev vůle společníků, kteří se valné hromady zúčastnili. Dále přípustnost dovolání zakládá na závěru odvolacího soudu, že i kdyby se jednalo o platně uzavřenou rozvazovací podmínku v řádné dohodě o změně smluv o převodu obchodních podílů, bylo by ujednání o rozvazovací podmínce neplatné, neboť etapy výstavby golfového areálu jsou vymezeny zcela neurčitě za použití obecných pojmů bez bližší konkretizace a individualizace, tedy neplatně dle § 37 obč. zák. Závěrem namítá dovolatel vady řízení spočívající v neprovedení jím navržených důkazů k prokázání určitosti vymezení jednotlivých etap výstavby.
Proto navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího a rovněž rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Společnost ve vyjádření k dovolání obsáhle argumentuje ve prospěch správnosti napadeného rozhodnutí. Poukazuje na skutečnost, že zápis z valné hromady zjevně zachycuje obvyklý průběh valné hromady a nemůže proto být považován za projev vůle jednotlivých společníků. Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl.
Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. k řešení otázky, zda může být v listině splňující formální a obsahové náležitosti zápisu z valné hromady obsažen právní úkon společníků, kterým mění svá vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě dříve uzavřené smlouvy o převodu obchodního podílu a zda je možno na takový zápis aplikovat pravidla o výkladu právních úkonů, tj. ustanovení § 266 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen obch. zák. ), popřípadě § 35 obč. zák.
Vzhledem k době podpisu zápisu z jednání valné hromady společnosti (7. července 1997), je pro další úvahy Nejvyššího soudu rozhodný výklad obchodního zákoníku ve znění účinném do 31. března 1998.
Podle § 115 odst. 3 obch. zák. musí mít smlouva o převodu obchodního podílu písemnou formu a nabyvatel, který nebyl společníkem, v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám. Podpisy musí být úředně ověřeny.
Závěr o tom, že dohoda společníků může být obsažena v zápisu z valné hromady, již Nejvyšší soud učinil v usnesení ze dne 28. července 2005, sp. zn. 29 Odo 892/2004. V takovém případě pak je třeba příslušnou část zápisu z valné hromady obsahující projev vůle společníků, kterým se mění smlouvy o převodech obchodních podílů (včetně ověřených podpisů účastníků těchto dohod), považovat při splnění zákonem stanovených náležitostí za písemnou dohodu o změně smlouvy podle § 516 obč. zák., na kterou lze aplikovat pravidla obsažená v ustanovení § 266 obch. zák. a § 35 obč. zák.
Dovolateli je rovněž třeba dát za pravdu, vytýká-li odvolacímu soudu nesprávnost závěru, že ujednání o rozvazovací podmínce vztahující se k převodu obchodního podílu může být sice obsaženo v jiné listině než je vlastní smlouva o převodu obchodního podílu, avšak z takovéhoto ujednání musí být naprosto zřejmé, že se jím doplňuje uzavřená zcela konkrétně označená smlouva .
Podle § 516 obč. zák. mohou účastníci dohodou změnit vzájemná práva a povinnosti (odstavec 1). Nevyplývá-li z dohody nepochybně, že sjednáním nového závazku má dosavadní závazek zaniknout, vzniká nový závazek vedle dosavadního závazku, jsou-li pro jeho vznik splněny zákonem požadované náležitosti (odstavec 2).
Občanský zákoník nepodmiňuje platnost dohody o změně práv a povinností výslovným a naprosto zřejmým odkazem na původní dohodu. Vzniknou-li při určení toho, zda se jedná o dohodu o změně konkrétní smlouvy, pochybnosti, je úkolem soudu pokusit se tyto pochybnosti nejprve odstranit výkladem za pomoci výkladových pravidel uvedených v § 35 odst. 2 obč. zák. a § 266 obch. zák. a zásad pro výklad právních úkonů formulovaných např. v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 37, ročníku 2005, části I., pod pořadovým číslem 84. Teprve tehdy, nezdaří-li se ani za použití výkladových pravidel vzniklé pochybnosti odstranit, lze rozhodnout o neplatnosti dohody pro její neurčitost.
V projednávané věci splňoval zápis z jednání valné hromady společnosti konané dne 7. července 1997 (č. l. 309 a 310 spisu) formální náležitosti předepsané pro smlouvu o převodu obchodního podílu, a tedy i její změnu, když byla dodržena povinná písemná forma a podpisy všech společníků byly úředně ověřeny.
Z hlediska obsahového považuje Nejvyšší soud za významné, že část zápisu uvedená k bodu 3 nazvanému Etapy výstavby golfového areálu a převody obchodních podílů obsahuje projev vůle společníků vystavět golfový areál ve třech etapách ( Společníci společnosti AGEUS spol. s r. o. jednomyslně rozhodli, že golfový areál Véska Pohořany bude realizován ve třech etapách ). V zápisu dále navazuje rozpis tří etap výstavby, přičemž u každé z nich je uveden termín ukončení a vymezení činností, nebo výsledků činností, které mají být provedeny v rámci každé etapy.
Zápis obsahuje i mechanismus řešení případného sporu mezi společností Olomoucká golfová společnost s. r. o. a ostatními společníky ohledně toho, zda byla splněna 1. etapa výstavby golfového areálu.
Jednatel společnosti Olomoucká golfová společnost s. r. o. PhDr. F. K., CSc. a jeden ze společníků A. R. byli v zápise pověřeni, aby u některého z peněžních ústavů zřídili bezpečnostní schránku, do které budou uloženy níže uvedené smlouvy o převodu částí obchodních podílů.
V návaznosti na to zápis obsahuje ujednání o postupném vydávání smluv o převodu částí obchodních podílů uzavřených ve prospěch společnosti Olomoucká golfová společnost s. r. o. ostatními společníky, přičemž po splnění každé z etap měly být vydány též smlouvy uzavřené dovolatelem převádějící nejprve obchodní podíl ve výši 9 %, následně 6 % a nakonec 10 %.
Závěrem zápisu k bodu 3 jednání valné hromady je uvedeno, že v případě, že nebudou dodrženy termíny výstavby jednotlivých etap budování golfového areálu, jak je uvedeno výše, zavazuje se společník Olomoucká golfová společnost s. r. o. zastoupený jednatelem PhDr. F. K., CSc. platit na účet společnosti AGEUS spol. s r. o. smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý dokončený měsíc prodlení, vždy do 5. dne následujícího měsíce na účet AGEUS, spol. s r. o. Valná hromada společnosti pak rozhodne o použití takto získaných prostředků. V případě, že společník Olomoucká golfová společnost s. r. o. neuhradí na účet společnosti v daném termínu byť jen jedinou sankci připadající na každý měsíc prodlení, ztrácí nárok na převedení příslušných procent obchodního podílu, které jí mají připadnout za každou dokončenou etapu. Zaplacením sankce se rozumí její připsání na účet společnosti. Toto ustanovení platí pro první dvě etapy, přičemž ve druhé etapě se má na mysli pouhé dokončení golfového hřiště bez jeho znormování.
Na základě výše uvedeného je třeba dle Nejvyššího soudu učinit za pomoci výše uvedených výkladových pravidel závěr, zda zápis vyjadřuje vůli účastníků smluv o převodu částí obchodních podílů změnit vzájemná práva a povinnosti z těchto smluv, a to zejména podmínit řádné nabytí částí obchodních podílů společností Olomoucká golfová společnost s. r. o. od ostatních společníků včasným ukončením jednotlivých etap výstavby golfového areálu, resp. včasným hrazením smluvní pokuty.
Závěr odvolacího soudu o tom, že zápis o jednání valné hromady neobsahuje ujednání o změně práv a povinností účastníků smlouvy o převodu obchodních podílů, je proto nesprávný a závěr o nedůvodnosti návrhu dovolatele pak je předčasný.
Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1 část věty za středníkem o. s. ř.).
V dalším řízení se soud zaměří rovněž na zjištění, zda je každá složka jednotlivých etap výstavby formulována tak, aby bylo zjistitelné, zda byla řádně splněna anebo je stanoven postup, kterým lze odstranit pochybnosti v tom směru, popřípadě zda ve stanoveném termínu (ne)došlo k jejich splnění a zda tedy (ne)vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty, popřípadě, zda byly pokuty zaplaceny. Vezme přitom v úvahu, že podle ujednání v zápisu z jednání valné hromady měly být smlouvy o převodu obchodních podílů uloženy v bezpečnostních schránkách a teprve v závislosti na splnění jednotlivých etap výstavby měly být vydávány .
V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů řízení dovolacího.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. ledna 2012


doc. JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu