29 Cdo 3715/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 237 o. s. ř.29 Cdo 3715/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Ing. J. K. , proti žalovanému L. D. , zastoupenému JUDr. Svatavou Hilgartovou, advokátkou, se sídlem v Ořechu, Kopaninská 207, PSČ 252 25, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 55 Cm 104/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. srpna 2013, č. j. 9 Cmo 168/2013-290, takto:
Dovolání se odmítá. Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odkazuje na ustanovení § 103, § 159 a § 159a odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zrušil usnesení ze dne 14. března 2013, č. j. 55 Cm 104/2009-280, kterým Městský soud v Praze zamítl opakovaný návrh žalovaného na přiznání osvobození od soudních poplatků, a řízení o tomto návrhu zastavil.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. listopadu 2013

JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu