29 Cdo 3705/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
29 Cdo 3705/2008

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně H. m. f. - l., s. r. o ., zastoupené Mgr. G. S., advokátkou, proti žalované A. - O., s. r. o. , zastoupené Mgr. D. F., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 66/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. ledna 2008, č. j. 9 Cmo 328/2007-90, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 9. ledna 2008, č. j. 9 Cmo 328/2007-90, k odvolání žalované potvrdil rozsudek ze dne 30. dubna 2007, č. j. 32 Cm 66/2005-60, jímž Krajský soud v Ostravě ponechal v celém rozsahu v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 25. dubna 2005, č. j. 32 Sm 87/2005-10, jímž uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 51 128,- Kč s 6% úrokem od 11. května 2002 do zaplacení, směnečnou odměnu 170,- Kč a náhradu nákladů řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, namítajíc, že spočívá na nesprávném právním posouzení věci, tj. uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Dovolání žalované proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, které není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud neshledal přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Učinil tak proto, že k otázkám, v jejichž řešení spatřuje dovolatelka zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu, se Nejvyšší soud vyjádřil v rozsudku velkého senátu ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007 (věc se týkala týchž účastníků), přičemž dovolání žalované jako nedůvodné zamítl. Právní závěry, na nichž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá, jsou s výše zmíněným rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu v souladu.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2010

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu