29 Cdo 3696/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.29 Cdo 3696/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v právní věci žalobce Ing. M. Ř., zastoupeného JUDr. Ing. Radovanem Karasem, advokátem se sídlem v Unhošti, Dr. Beneše 51, PSČ 273 51, proti žalované JUDr. Vlastě Houdkové , advokátce, se sídlem v Praze 1, Betlémské nám. 251/2, PSČ 110 00 jako insolvenční správkyni dlužníka EXIM WOOD a. s., o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 195 Cm 9/2009, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka EXIM WOOD a. s., se sídlem v Praze 2, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 25056727, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 95 INS 1087/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. února 2013, č. j. 13 Cmo 99/2011-154, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. března 2011, č. j. 195 Cm 9/2009-94, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal vyloučení nemovitostí uvedených ve výroku rozsudku z majetkové podstaty dlužníka EXIM WOOD a. s.
K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze v záhlaví citovaném rozhodnutí rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním (č. l. 166), které vzal posléze zpět podáním ze dne 6. září 2013 (č. l. 183).
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází z ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalobce (zpětvzetím dovolání) procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2013
Mgr. Milan P o l á š e k pověřený člen senátu