29 Cdo 3694/2013
Datum rozhodnutí: 12.12.2013
Dotčené předpisy: § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 3694/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatelů a) Města Fryšták, se sídlem ve Fryštáku, náměstí Míru 43, PSČ 763 16, identifikační číslo osoby 00283916, zastoupeného JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jakubská 121/1 PSČ 602 00, b) Compas Capital Consult, s. r. o. , se sídlem ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 1237, PSČ 738 01, identifikační číslo osoby 62301730, zastoupeného Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Gajdošova 4392/7, PSČ 615 00, c) Města Otrokovice , se sídlem v Otrokovicích, Náměstí 3. května 1340, PSČ 765 23, identifikační číslo osoby 00284301, zastoupeného JUDr. Pavlem Schreiberem, advokátem, se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ 602 00 a d) V. Š., zastoupeného Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Tyršova 1714/27, PSČ 702 00, za účasti 1) společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., se sídlem ve Zlíně, Tř. Tomáše Bati 383, PSČ 760 49, identifikační číslo osoby 49454561, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, PSČ 120 00, 2) Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ 601 52, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a o zaplacení přiměřeného zadostiučinění navrhovateli a) ve výši 50.000,- Kč, navrhovateli b) ve výši 100.000,- Kč a navrhovateli c) ve výši 150.000,- Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 9/50 Cm 53/2004, o dovolání společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. července 2013, č. j. 5 Cmo 217/2013-2854, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. května 2013, č. j. 9/50 Cm 53/2004-2831, přerušil řízení podle § 109 odst. 2 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), maje za to, že pro rozhodnutí ve věci je významná otázka povinné nabídky převzetí a případné sistace hlasovacích práv plynoucí z jejího nesplnění, jíž bude posuzovat Nejvyšší soud v řízení o dovolání společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (dále jen společnost ) ve věci vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 50 Cm 212/2002.
K odvolání všech navrhovatelů Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se řízení nepřerušuje, neshledávaje důvody pro přerušení řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, jež Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. odmítl.
Učinil tak proto, že dovolání, které není přípustné podle § 238a o. s. ř., neshledal přípustným ani podle § 237 o. s. ř., neboť dovoláním otevřenou otázku předpokladů přerušení řízení podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c/ o. s. ř. odvolací soud posoudil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2011, sp. zn. 30 Cdo 5270/2009, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2013, sen. zn. 29 ICdo 40/2013, jež jsou veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu), zabývaje se tím, zda je v poměrech projednávané věci hospodárné přerušit řízení či zda je na místě, aby si předběžnou otázku soud prvního stupně posoudil sám, a to i ve světle právních názorů formulovaných odvolacím soudem v rozhodnutí vydaném v obdobné věci. Závěr odvolacího soudu, podle něhož samotná skutečnost, že proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu bylo podáno některým z účastníků řízení dovolání, neodůvodňuje (bez dalšího) přerušení řízení v projednávané věci podle § 109 odst. 2 písm. c/ o. s. ř., taktéž odpovídá výkladu označeného ustanovení podanému Nejvyšším soudem ve výše citovaných rozhodnutích.
O nákladech dovolacího řízení rozhodne soud prvního stupně v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2013) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. prosince 2013
JUDr. Petr Šuk předseda senátu