29 Cdo 3673/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 3673/2013-385

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Zde ka Krmá e a soudc Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní vČci žalobce MONTEGO BAY FINANCIAL LIMITED, se sídlem Mahé, Victoria, Victoria House 306, Seychelská republika, reg. íslo 014190, zastoupeného JUDr. Petrem Vo íškem, Ph. D., LL. M. advokátem se sídlem v Praze 7-Holešovicích, P ístavní 321/14, PSý 170 00, proti žalovanému Ing. Josefu Nožikovi, se sídlem v BrnČ, Spodní 22, PSý 625 00, jako insolvennímu správci dlužníka TIPASTAV T ebí s. r. o., zastoupenému JUDr. Boženou Kristiánovou, advokátkou, se sídlem v T ebíi-Zámostí, L. Pokorného 48/37, PSý 674 01, o urení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. 39 Cm 14/2009, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužníka TIPASTAV T ebí s. r. o., se sídlem v T ebíi, Hrotovická 169, PSý 674 01, identifikaní íslo osoby 27746402 vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. KSBR 39 INS 605/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. dubna 2013, . j. 13 Cmo 4/2012-349, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z úastník nemá právo na náhradu náklad dovolacího ízení.

O d v o d n Č n í:

Rozsudkem ze dne 6. dubna 2012, . j. 39 Cm 14/2009-242, zamítl Krajský soud v BrnČ (dále jen insolvenní soud ) žalobu, jíž se žalobce (MONTEGO BAY FINANCIAL LIMITED) domáhal v i žalovanému (Ing. Josefu Nožikovi, insolvennímu správci dlužníka TIPASTAV T ebí, s. r. o.) urení, že má v insolvenním ízení pohledávku ve výši 10.197.369.76 K z titulu zajištČní závazku Ing. Milana Malého vrátit poskytnutý úvČr na základČ smlouvy o úvČru . 578/2006 zástavním právem ke spoluvlastnickému podílu dlužníka o velikosti 1/2 na nemovitostech vymezených ve výroku rozhodnutí, a dále urení, že má pohledávku ve výši 2.764.319,17 K z titulu zajištČní závazku Ing. Milana Malého zaplatit smluvní pokutu dle smlouvy o úvČru . 578/2006 zástavním právem ke spoluvlastnickému podílu dlužníka o velikosti 1/2 na nemovitostech vymezených ve výroku rozhodnutí s tím, že má právo na uspokojení svých pohledávek pouze z výtČžku zpenČžení spoluvlastnického podílu dlužníka na tČchto nemovitostech. K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci v záhlaví oznaeným rozsudkem zmČnil rozsudek soudu prvního stupnČ tak, že žalobČ v plném rozsahu vyhovČl (první výrok) a rozhodl o nákladech ízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), nebo neobsahuje vymezení toho, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. .), a v dovolacím ízení pro tuto vadu nelze pokraovat. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v em spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. . obligatorní náležitostí dovolání. M že-li být dovolání p ípustné jen podle § 237 o. s. . (jako v této vČci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splnČné, p iemž k projednání dovolání nepostauje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. . (i jeho ásti). Dovolatel v dovolání k otázce p ípustnosti dovolání uvádí jen to, že ji spat uje v d vodech uvedených v § 237 o. s. ., nebo dovolání je p ípustné proti rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže napadené rozhodnutí záleží na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena, anebo má být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak . Z této formulace není z ejmé, v em konkrétnČ dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání. K tomu, aby bylo možné uzav ít, že dovolání je p ípustné, nebo napadené rozhodnutí závisí na ešení otázky hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena, musí být z dovolání patrno, kterou otázku hmotného práva má dovolatel za dosud nevy ešenou dovolacím soudem. Má-li být dovolání p ípustné proto, že dovolacím soudem vy ešená právní otázka má být posouzena jinak , jde o zp sobilé vymezení p ípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ., jen je-li z dovolání z ejmé, od kterého svého ešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínČní dovolatele) dovolací soud odchýlit. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013. Uvedeným požadavk m na vymezení p edpoklad p ípustnosti dovolání dovolatel v dovolání (posouzeném z obsahového hlediska i v jiných jeho ástech) v projednávané vČci nedostál. O náhradČ náklad dovolacího ízení Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto, žalobci však podle obsahu spisu v dovolacím ízení žádné náklady nevznikly. Rozhodné znČní obanského soudního ádu pro dovolací ízení (od 1. ledna 2013) se podává z bod 1. a 7., lánku II., zákona . 404/2012 Sb., kterým se mČní zákon . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znČní pozdČjších p edpis , a nČkteré další zákony. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; úastník m incidenního sporu se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 28. listopadu 2013

JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 148569 / 2013 Ev. číslo: d8464d4b-0eb0-47d4-9fa4-52a5cacce17c Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 168636197 Věc: 0CDO3673/2013, rozhodnutí NS (č. l. 385) ________________________________________________________________________________________________________ Odesílatel: ID schránky: kccaa9t Typ datové schránky: OVM Osoba: Nejvyšší soud Adresa: Burešova 571/20, 60200 Brno, CZ ________________________________________________________________________________________________________ Dodáno do DS dne: 02.12.2013 16:18:14 Odesláno do DS dne: 02.12.2013 16:18:13 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele: 0CDO3673/2013-37 Sp.zn. příjemce: 39 Cm 14/2009 Sp.zn. odesílatele: 0CDO3673/2013 Lhůta končí: K rukám: Ne Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu: ________________________________________________________________________________________________________ Ověření obálky: Podpis je platný Podepsal: Informační systém datových Vystavil: PostSignum Qualified CA 2 schránek-produkční prostředí Sériové číslo certifikátu: 17481f Platnost: 16.10.2013-05.11.2014 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 02.12.2013 16:18:14) Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 02.12.2013 15:35:17 Datum a čas autom. ověření: 02.12.2013 16:29:21 ________________________________________________________________________________________________________ Počet podaných příloh: 1

Číslo přílohy Název příl. Identifikace podepisující Identifikace T U K P R A C V Výsledek CRL osoby vystavitele certifikátu 1 3673.PDF Podpis je platný CRL z Lucie Žouželová PostSignum Qualified A A A * A A ? ? 02.12.2013 / 170c02 / CA 2 15:35:17 19.09.2013-09.10.2014 Časové razítko připojeno 02.12.2013 15:22:32 Čas ověření příloh: 02.12.2013 16:29:21 Ověření příloh: ověřováno automaticky ________________________________________________________________________________________________________ Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání): Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne 1 Technické parametry-velikost, formát, škodlivý kód. 2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.