29 Cdo 3655/2014
Datum rozhodnutí: 09.09.2015
Dotčené předpisy: § 66a odst. 12 předpisu č. 513/1991Sb.29 Cdo 3655/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatele Ing. Pavla Bednaříka , se sídlem v Ostravě, Obránců míru 6, PSČ 703 00, jako správce konkursní podstaty úpadkyně Moravia Banka, a. s. v likvidaci, identifikační číslo osoby 45192855, zastoupeného Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, se sídlem v Brně, třída Kapitána Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, za účasti 1) Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. , se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 46973451, zastoupené Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 957/23, PSČ 110 00, 2) Výzbrojny požární ochrany, a. s. v likvidaci , se sídlem v Praze, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 47115319, a 3) Ing. I.y P. H., CSc. , o jmenování znalce, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 3/2011, o dovolání Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2014, č. j. 7 Cmo 300/2011-162, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4. března 2011, č. j. 72 Cm 3/2011-102, jmenoval Městský soud v Praze znalcem pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracované společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. (dále též společnost ), znalkyni Ing. I. P. H., CSc. (výrok I.), znalkyni uložil, aby zprávu přezkoumala (výrok II.), společnosti a Výzbrojně požární ochrany a. s. uložil, aby znalkyni poskytly součinnost (výrok III. a IV.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok V.).
K odvolání společnosti Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok první) a rozhodl o nákladech odvolacího a dovolacího řízení (výrok druhý).
Jde přitom v pořadí o druhé rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, když jeho usnesení ze dne 1. listopadu 2011, č. j. 7 Cmo 300/2011-117 (jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení), zrušil k dovolání společnosti Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. března 2013, sp. zn. 29 Cdo 799/2012, jež je veřejnosti dostupné stejně jako ostatní dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu na webových stránkách Nejvyššího soudu, a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. odmítl jako nepřípustné, neboť nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a nejsou splněny ani podmínky přípustnosti dovolání formulované v § 237 o. s. ř.
Odvolací soud v napadeném rozhodnutí respektoval právní závěry Nejvyššího soudu obsažené ve výše uvedeném usnesení sp. zn. 29 Cdo 799/2012 (a dovolatelka se mýlí, usuzuje-li jinak), jež byly pro odvolací soud - s ohledem na to, že ke změně skutkového stavu, která by vylučovala aplikaci právního názoru dovolacího soudu, nedošlo - závazné (dle § 243d odst. 1 ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném do 31. prosince 2012).
Závěr odvolacího soudu, podle kterého neuvedení smluv uzavřených mezi propojenými osobami, tj. společností na straně jedné a společností FIRE EDIT, spol. s r. o. na straně druhé, ve zprávě o vztazích zpracované podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen obch. zák. ), a neuvedení informace, zda z těchto smluv vznikla společnosti újma, a pokud ano, zda byla uhrazena, či zda byla uzavřena smlouva o jejím uhrazení podle § 66a odst. 8 obch. zák., představují závažné důvody pro jmenování znalce k přezkoumání zprávy podle § 182 odst. 3 obch. zák., je v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 29 Cdo 3701/2012).
Jelikož shora popsané nedostatky představují samy o sobě závažné důvody pro jmenování znalce k přezkoumání zprávy podle § 182 odst. 3 obch. zák., nemůže na výsledku řízení ničeho změnit ani případná nesprávnost ostatních (dovoláním rovněž zpochybněných) právních závěrů odvolacího soudu.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. září 2015
JUDr. Filip Cileček předseda senátu