29 Cdo 3644/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
29 Cdo 3644/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce M. Ž., proti žalovanému M. H., jako správci konkursní podstaty úpadkyně ANTIKO a. s., identifikační číslo osoby 25 01 29 83, zastoupenému Mgr. Lenkou Vitebskou, advokátkou, se sídlem v Liberci 3, Na Rybníčku 387/6, PSČ 460 01, o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 25 Cm 121/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. února 2010, č. j. 15 Cmo 200/2009-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek ze dne 19. března 2009, č. j. 25 Cm 121/2008-56, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu o vyloučení ve výroku specifikovaných nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dne 19. května 2010 blanketní dovolání s tím, že jeho odůvodnění učiní prostřednictvím advokáta do jednoho měsíce .
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 16. srpna 2010, č. j. 25 Cm 121/2008-83, které bylo dovolateli doručeno dne 18. srpna 2010 (k doručení srov. ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení a současně jej poučil o následcích případné nečinnosti.
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení ani ve lhůtě k tomu určené v označeném usnesení soudu prvního stupně, ani později, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatel zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. listopadu 2010

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu