29 Cdo 3626/2011
Datum rozhodnutí: 26.10.2011
Dotčené předpisy: § 107 o. s. ř.
29 Cdo 3626/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatele Ing. L. V. , zastoupeného Mgr. Pavlou Šilerovou, advokátkou, se sídlem v Praze 3, Žerotínova 1141/37, PSČ 130 00, za účasti společnosti DRINKS UNION a. s. , se sídlem v Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, identifikační číslo osoby 46708219, o zaplacení částky 634.140,- Kč a splnění povinnosti, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 32 Cm 139/2002, o dovolání společnosti Heineken Česká republika, a. s. , se sídlem v Krušovicích, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, identifikační číslo osoby 45148066, zastoupené JUDr. Stanislavem Hospůdkou, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 1047/35, PSČ 400 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. ledna 2011, č. j. 14 Cmo 136/2008-123, takto:

Dovolání se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením rozhodl podle ustanovení § 107 odst. 1, odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), o tom, že v řízení bude na straně žalované pokračováno se společností Heineken Česká republika, a. s., se sídlem v Krušovicích, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, identifikační číslo osoby 45148066.
Odvolací soud zjistil, že společnost DRINKS UNION a. s. byla zrušena fúzí sloučením se společností Heineken Česká republika, a. s. jakožto společností nástupnickou, na niž přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a. s., a byla vymazána z obchodního rejstříku k 1. červnu 2010. Poukazuje na ustanovení § 107 odst. 1, odst. 3 o. s. ř. pak uzavřel, že původní účastnice řízení ztratila způsobilost být účastníkem řízení a rozhodl o pokračování v řízení s jejím právním (procesním) nástupcem.
Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost Heineken Česká republika, a. s. dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 1 písm. b/ o. s. ř., namítajíc, že napadené usnesení bylo vydáno v rozporu s právem a navrhujíc, aby je Nejvyšší soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
Dovolatelka poukazuje na vady dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 4. března 2009, č. j. 14 Cmo 136/2008-93, v němž byl jako účastník řízení označen neexistující subjekt (společnost DRINKS UNION a. s., identifikační číslo osoby 25025821), a zdůrazňuje, že řízení o tomto dovolání bylo postiženou vadou, neboť Nejvyšší soud ve věci rozhodl (usnesením ze dne 16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 2951/2009, jímž napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení) až poté, kdy společnost DRINKS UNION a. s. zanikla, aniž sám přijal usnesení o procesním nástupnictví.
Nejvyšší soud úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. července 2009) se podává z bodu 12, části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 1 písm. b/ o. s. ř., není však důvodné.
Společnost DRINKS UNION a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Drážďanská 80, PSČ 400 07, identifikační číslo osoby 46708219, byla zrušena fúzí sloučením se společností Heineken Česká republika, a. s., se sídlem v Krušovicích, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, identifikační číslo osoby 45148066 jakožto společností nástupnickou, na níž přešlo jmění zanikající společnosti DRINKS UNION a. s., a byla vymazána z obchodního rejstříku k 1. červnu 2010. V souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku tak DRINKS UNION a. s. ztratila způsobilost mít práva a povinnosti a tudíž i procesní způsobilost (§ 19 o. s. ř.). Odvolací soud proto správně postupoval podle ustanovení § 107 odst. 1, odst. 3 o. s. ř. a rozhodl napadeným usnesením o tom, že nadále bude v řízení pokračováno na místo společnosti DRINKS UNION a. s. s dovolatelkou, na níž jakožto nástupnickou společnost přešlo jmění zaniklé společnosti DRINKS UNION a. s. (§ 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev).
Na správnosti napadeného rozhodnutí pak ničeho nemohou změnit ani případné dovolatelkou vytýkané vady řízení o dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 4. března 2009, č. j. 14 Cmo 136/2008-93. Poté, kdy Nejvyšší soud označený rozsudek odvolacího soudu (usnesením ze dne 16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 2951/2009) zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, nemohl odvolací soud postupovat jinak než rozhodnout o procesním nástupnictví na straně společnosti DRINKS UNION a. s. a v řízení pokračovat s dovolatelkou jakožto její právní a procesní nástupkyní.
Jelikož se dovolatelce prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů a jejich obsahového vymezení správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit nepodařilo, přičemž Nejvyšší soud jiné vady, k jejichž existenci u přípustného dovolání přihlíží z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), neshledal, dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.
O nákladech řízení, včetně řízení dovolacího, rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomu rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. října 2011

JUDr. Petr Šuk
předseda senátu