29 Cdo 3618/2011
Datum rozhodnutí: 20.12.2011
Dotčené předpisy: § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř., § 243b odst. 1 o. s. ř.
29 Cdo 3618/2011-265


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce JUDr. J. P. , CSc ., jako správce konkursní podstaty úpadce O., obchodní podnik v likvidaci, zastoupeného JUDr. Evou Pulzovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, U Cikánky 909, PSČ 155 00, proti žalovanému JUDr. Z. A., o zaplacení částky 5,412.789,12 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 63/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 13 Cmo 237/2009-214, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného usnesením ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 13 Cmo 237/2009-214, potvrdil usnesení ze dne 15. července 2009,
č. j. 39 Cm 63/2005-197, kterým Městský soud v Praze odkazuje na ustanovení § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) připustil, aby do řízení na místo dosavadního žalobce vstoupil JUDr. J. V., bytem v P.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž předběžně vytýká diskriminační postup soudů obou stupňů vůči žalovanému, který je v rozporu nejen s hmotným právem, ale i s ústavním pořádkem České republiky . Poukazuje přitom na skutečnost, že uplatnil do řízení sp. zn. 39 Cm 63/2005 podáním ze dne 4. 2. 2010 u zdejšího soudu mezinárodně a ústavně zaručené právo na nestranný a nezávislý soud námitkou podjatosti Městského soudu v Praze pro diskriminaci žalovaného a pro nerovné zacházení soudem s žalovaným s veřejně deklarovaným záměrem ovlivnit výsledky voleb do Evropského parlamentu . Současně dodává, že dovolání doplní o podrobné zdůvodnění dodatečně, poté co bude rozhodnutím o podané námitce podjatosti Městského soudu v Praze rozhodnuto o jeho právu na nezávislý a nestranný soud .
Dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu, které je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř., Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl jako zjevně bezdůvodné.
Učinil tak proto, že pouhý poukaz na skutečnost, že žalovaný vznesl námitku podjatosti Městského soudu v Praze pro diskriminaci žalovaného a pro nerovné zacházení soudem s žalovaným , je z hlediska posouzení, zda byly splněny předpoklady vyžadované ustanovením § 107a o. s. ř. pro vstup nabyvatele práva do řízení na místo dosavadního žalobce, bez právního významu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu