29 Cdo 3616/2015
Datum rozhodnutí: 26.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 3616/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelů a) Ing. V. R. , a b) Ing. B. H. , obou zastoupených Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem, se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, za účasti společnosti ČSAD Slaný a. s. , se sídlem ve Slaném, Lacinova 1366, PSČ 274 80, identifikační číslo osoby 60193425, zastoupené JUDr. Michalem Lorencem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Žerotínova 1132/34 , PSČ 130 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 74 Cm 172/2011, o dovolání navrhovatele a) Ing. V. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. dubna 2014, č. j. 14 Cmo 393/2012-207, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatel a) Ing. V. R. podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 17. září 2015, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2015

JUDr. Petr Š u k
předseda senátu