29 Cdo 3603/2007
Datum rozhodnutí: 27.02.2008
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3603/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. IvanyŠtenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobců a) K. T., I.., a b) C. I. L., obou zastoupených Mgr. O. P., advokátem, proti žalovaným 1) Č.I. A. S., a. s., 2) K.T.V. f., k. s., oběma zastoupeným Mgr. MUDr. Z. K., advokátem, a 3) M. K. a. s., zastoupené Mgr. L. V., o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 239/2004, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2007, č. j. 19 Co 184/2007 227, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Dovolatelé podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28. ledna 2008, doručeným Nejvyššímu soudu dne 29. ledna 2008, vzali v plném rozsahu zpět. První a druhá žalované, které se k dovolání písemně vyjádřily, vyslovily se zpětvzetím dovolání souhlas a připojily se k návrhu dovolatelů, aby dovolací soud rozhodl, že veškeré náklady řízení včetně nákladů právního zastoupení ponese každá ze stran samostatně.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 145 odst. 2 věta první o. s. ř., když odvolatelé z procesního hlediska zavinili, že řízení bylo zastaveno, první a druhá žalovaná se vzdaly práva na náhradu nákladů řízení a třetí žalované náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2008


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á předsedkyně senátu