29 Cdo 3582/2015
Datum rozhodnutí: 23.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 3582/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele J. S. , zastoupeného Mgr. Ing. Daliborem Rakoušem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Wenzigova 1004/14, PSČ 120 00, za účasti Bytového družstva "NOVA O1" , se sídlem v Praze 4, Cuřínova 587/8, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 26477424, zastoupeného Mgr. Barborou Velázquezovou, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou bránou 390/18, PSČ 186 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 15/2011, o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2014, č. j. 7 Cmo 227/2012-144, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Navrhovatel je povinen zaplatit Bytovému družstvu "NOVA O1" na náhradu nákladů dovolacího řízení 3.400 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám jeho zástupkyně.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 21. února 2012, č. j. 75 Cm 15/2011-59, Městský soud v Praze zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze Bytového družstva "NOVA O1" (dále jen družstvo ) konané 8. prosince 2010, blíže specifikovaného ve výroku rozhodnutí (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
K odvolání navrhovatele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením poté co bylo jeho předchozí rozhodnutí ve věci samé zrušeno usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, č. j. 29 Cdo 2281/2013-119, jež je veřejnosti dostupné, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001, na jeho webových stránkách usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. ve věci samé potvrdil, ve výroku II. o nákladech řízení je změnil (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího a dovolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dne 24. listopadu 2014 tzv. blanketní dovolání s tím, že je odůvodní poté, co soud prvního stupně rozhodne o jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, kterou podal současně s dovoláním.
Usnesením ze dne 7. ledna 2015, č. j. 75 Cm 15/2011-164, soud prvního stupně přiznal dovolateli částečné osvobození od soudního poplatku za dovolání ve výši 5.000 Kč (výrok I.) a podle § 30 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), mu zástupcem pro dovolací řízení ustanovil advokáta Mgr. Ing. Dalibora Rakouše (výrok II.). Toto usnesení nabylo právní moci ve výroku o ustanovení zástupce dne 31. ledna 2015.
K odvolání navrhovatele pak Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 1. dubna 2015, č. j. 14 Cmo 38/2015-172, změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že navrhovateli přiznal osvobození od soudních poplatků v rozsahu 90 %.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Blanketní dovolání z 24. listopadu 2014 neobsahuje obligatorní náležitosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) - údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a vymezení důvodu dovolání.
Lhůta k doplnění dovolání o chybějící náležitosti podle § 241b odst. 3 in fine o. s. ř. dovolateli marně uplynula 31. března 2015 (uplynutím dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o ustanovení zástupce).
Jelikož trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.
K doplňujícímu podání učiněnému zástupcem dovolatele, jež bylo po uplynutí lhůty k doplnění náležitostí dovolání sepsáno (2. července 2015) i předáno k poštovní přepravě (4. července 2015), již nelze přihlédnout (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. června 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu