29 Cdo 3526/2008
Datum rozhodnutí: 25.08.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.29 Cdo 3526/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele
Ing. J. K.
, zastoupeného JUDr. Jiřím Nohou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 23, PSČ 110 00, za účasti
Družstva Farského 10
, se sídlem v Praze 7, Farského 10, identifikační číslo 63 08 19 71, zastoupeného Mgr. Davidem Michalem, advokátem, se sídlem v Praze-Smíchově, Radlická 28/663, PSČ 150 00, o předání bytu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 118/2006, o dovolání Družstva Farského 10 proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2008, č. j. 14 Cmo 369/2007-195, takto:


I. Dovolání
se odmítá.


II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :Rozsudkem ze dne 13. dubna 2007, č. j. 25 Cm 118/2006-133, ve znění opravného usnesení ze dne 12. března 2009, č. j. 25 Cm 118/2006-238, Městský soud v Praze uložil Družstvu Farského 10, se sídlem v Praze 7, Farského 10/1389 (dále jen družstvo ) předat navrhovateli uvolněný byt č. 8 uvedený ve výroku (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

Vrchní soud v Praze k odvolání družstva rozsudkem označeným v záhlaví potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podalo družstvo dovolání, odkazuje co do jeho přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a co do důvodů na ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Dovolatel podrobně rekapituluje průběh řízení před soudy obou stupňů, svá tvrzení během řízení, skutková zjištění soudů obou stupňů i jejich právní závěry. Nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, podle něhož smlouva o nájmu bytu č. 8 ze dne 1. června 1998 uzavřená mezi družstvem jako pronajímatelem a navrhovatelem jako nájemcem a smlouva o nájmu družstevního bytu č. 8 z téhož dne uzavřená mezi navrhovatelem jako pronajímatelem a V. P. jako nájemkyní, jsou platnými smlouvami, přičemž druhá smlouva je svým charakterem smlouvou podnájemní. Dovolatel považuje obě smlouvy za zmatečné a neurčité, namítá, že za družstvo nebyly podepsány zákonem a stanovami určeným způsobem a jsou neplatné i pro rozpor s oddílem C bodem 6 Zásad městské části Prahy 7 pro privatizaci bytového fondu, protože nová nájemní smlouva nebyla družstvem uzavřena s nájemkyní bytu V. P., ale s navrhovatelem, jenž byl v té době předsedou družstva. Byt č. 8 navíc nebyl právně volný, smlouva o nájmu byla uzavřena za trvání nájemního vztahu V. P..

Dovolatel zpochybňuje i závěr odvolacího soudu založený na výkladu článku VIII. stanov družstva, podle něhož právo navrhovatele na předání uvolněného bytu vyplývá z tohoto ustanovení stanov, i kdyby nájemní vztah navrhovatele k bytu č. 8 nebyl založen v roce 1998. Naopak výkladem tohoto článku dovozuje, že z něj povinnost družstva předat byt č. 8 právě navrhovateli nevyplývá. Uvedené ustanovení stanov předpokládá dohodu členů družstva, ta však nebyla nikdy uzavřena. Nadto nebylo ani prokázáno řádné plnění povinností navrhovatelem k bytu č. 8.

Odvolacímu soudu rovněž vytýká, že řízení zatížil vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, protože své rozhodnutí řádně neodůvodnil, nevypořádal se s jeho ostatními námitkami, nezdůvodnil, z jakého důvodu zamítl opakované návrhy na vyčkání rozhodnutí dovolacího soudu ve věci sp. zn. 29 Odo 931/2006 o otázce členství navrhovatele v družstvu.

Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Navrhovatel ve vyjádření k dovolání uvádí, že dovolatel opakuje argumenty, které již uplatnil a s nimiž se soudy nižších stupňů vypořádaly.

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen ve výroku ve věci samé rozsudek soudu prvního stupně, může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem b) v této věci nejde a důvod založit přípustnost dovolání podle písmene c) [tedy tak, že dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam] Nejvyšší soud nemá.

Je tomu tak proto, že námitky, kterými dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že řízení zatížil vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., nemohou založit přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., jestliže tvrzené vady nezahrnují (jako je tomu v projednávané věci) podmínku existence právní otázky zásadního významu (k tomu srov. shodně usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2006, pod číslem 130 a ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. III. ÚS 372/06).

V rovině dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. dovolatel namítá nesprávnost právního závěru, podle něhož navrhovatel má právo na předání uvolněného bytu č. 8. Odvolací soud k tomuto závěru dospěl posouzením smlouvy o nájmu bytu č. 8 a smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 8 jako platných smluv. Ke stejnému závěru dospěl i výkladem článku VIII. stanov družstva, podle něhož uvolní-li se byt nečlena družstva, připadne tento byt tomu členu družstva, na kterém se již zakládající členové dohodli, a který plní veškeré závazky k tomuto bytu náležející.

Právní závěr, podle něhož právo navrhovatele na předání uvolněného bytu vyplývá z článku VIII. stanov družstva, odvolací soud učinil, vycházeje z konkrétních skutkových zjištění (obsahu příslušného článku stanov); tento závěr je významný jen pro projednávanou věc. Výklad stanov, jak jej provedl odvolací soud, přitom Nejvyšší soud neshledává ani rozporným s hmotným právem, když plně respektuje zásady výkladu právních úkonů určené ustanoveními § 35 odst. 2 občanského zákoníku a § 266 obchodního zákoníku a formulované např. v důvodech rozhodnutí uveřejněného pod číslem 35/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v nálezu Ústavního soudu ze dne 14. dubna 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03. Posouzení správnosti tohoto závěru tak nemá zásadní právní význam.Tvrzenou nesprávností závěru o právu navrhovatele na předání bytu na základě smlouvy o nájmu bytu č. 8 a smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 8 se Nejvyšší soud již nezabýval, neboť spočívá-li rozsudek, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, na posouzení více právních otázek, z nichž každé samo o sobě vede k vyhovění žalobě, není dovolání věcně projednatelné, jestliže věcnému přezkumu posouzení byť jediné právní otázky brání to, že není splněna podmínka jejího zásadního právního významu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Věcný přezkum posouzení ostatních právních závěrů za tohoto stavu výsledek sporu ovlivnit nemůže a dovolání je nepřípustné jako celek (srov. mutatis mutandis důvody usnesení uveřejněného pod číslem 48/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Jelikož dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., Nejvyšší soud je odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

Podle ustanovení § 200e odst. 1 a 3 ve vazbě na ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) o. s. ř. se ve sporech z právních vztahů mezi družstvem a jeho členem, jde-li o vztahy týkající se členského vztahu v družstvu - a o takový vztah v projednávané věci jde - rozhoduje usnesením. Rozhodnutí soudu prvního stupně i odvolacího soudu mají proto povahu usnesení, i když tak nejsou označena. Uvedený nedostatek označení rozhodnutí však není takovou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí věci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání družstva bylo odmítnuto a navrhovateli podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. srpna 2010JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu