29 Cdo 348/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 348/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně A. K, zastoupené JUDr. Renatou Závěrkovou, advokátkou, se sídlem v Semilech, Tyršova 341, PSČ 513 01, proti žalovanému KATRO SERVIS, spol. s r. o., se sídlem v Semilech, U Potoka 267, PSČ 513 01, identifikační číslo osoby 15043355, zastoupenému JUDr. Milanem Jelínkem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 37 Cm 97/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. září 2016, č. j. 14 Cmo 261/2016-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 7. března 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 in fine o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 1. ledna 2014) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017 JUDr. Petr Šuk
předseda senátu