29 Cdo 3475/2007
Datum rozhodnutí: 25.03.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3475/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně R. B. s. r. o., , proti žalovaným 1/ JUDr. J. B., advokátce, jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně I., s. r. o., a 2/ Č. r. K.ú. p. J. k., , o určení práva na oddělené uspokojení pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Cm 232/200, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. března 2007, č. j. 3 Cmo 217/2005-209, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:


Druhá žalovaná podala proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci dovolání, které posléze, podáním ze dne 12. prosince 2007, došlým Nejvyššímu soudu 17. prosince 2007, vzala v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, u žalobkyně však žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. března 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu