29 Cdo 347/2011
Datum rozhodnutí: 25.06.2012
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
29 Cdo 347/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně K + 3K, s. r. o. , se sídlem v Brně, Saidova 272/5, PSČ 620 00, identifikační číslo osoby 26241145, zastoupené JUDr. PhDr. Jaromírem Saxlem, advokátem, se sídlem v Brně, Údolní 567/33, PSČ 602 00, proti žalované JUDr. J. S. , o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49 Cm 60/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 9 Cmo 300/2007 195, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, č. j. 29 Cdo 347/2011-287, se opravuje tak, že ze záhlaví se vypouští slova: zastoupené Mgr. Adamem Bezděkem, advokátem, se sídlem v Brně, Hlinky 505/118, PSČ 603 00 .

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. dubna 2012, č. j. 29 Cdo 347/2011-287, byl jako zástupce žalované nesprávně uveden Mgr. Adam Bezděk, advokát, se sídlem v Brně, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, který žalovanou v řízení nezastupoval.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Jelikož jde o chybu v psaní ve smyslu § 164 o. s. ř., bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. června 2012

JUDr. Filip Cileček
předseda senátu