29 Cdo 3456/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 5 odst. 2 předpisu č. 248/1995Sb., § 25 odst. 1 o. s. ř., § 27 odst. 1 o. s. ř.29 Cdo 3456/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele M. K. , zastoupeného Mgr. Jiřím Kučerou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dušní 8/11, PSČ 110 00, o zápis obecně prospěšné společnosti Aisis o. p. s., se sídlem v Kladně, Letecká 1516, PSČ 272 01, do rejstříku obecně prospěšných společností, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 1439/MSPH, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. března 2015, č. j. 14 Cmo 66/2014-48, takto:

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. března 2015, č. j. 14 Cmo 66/2014-48, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. ledna 2014, č. j. O 1439-RD3/MSPH, Fj 297925/2013-35, se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. ledna 2014, č. j. O 1439-RD3/MSPH, Fj 297925/2013-35, odmítl návrh na zápis obecně prospěšné společnosti Aisis o. p. s., se sídlem v Kladně, Letecká 1516, PSČ 272 01 (dále jen společnost ), do rejstříku obecně prospěšných společností (dále též jen rejstřík ).
Soud prvního stupně dovodil, že podle § 5 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále též jen zákon ), musí návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podat všichni její zakladatelé. V projednávaném návrhu, jejž u soudu podal Mgr. Jiří Kučera (na základě plné moci udělené mu M. K.), je jako navrhovatel uveden M. K., z přiložené zakládací smlouvy však vyplývá, že zakladateli společnosti jsou M. K., I. J., J. J., P. V. a M. J. Vzhledem k tomu, že návrh na zápis společnosti do rejstříku nepodali všichni její zakladatelé, soud návrh na zápis odmítl.
Ve výroku označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatele potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Vyšel přitom z toho, že zakladatelé společnosti zmocnili v článku XIII. odst. 2 zakladatelské smlouvy zakladatele M. K. k podání návrhu na zápis společnosti do rejstříku.
Podle názoru odvolacího soudu tak byl navrhovatel oprávněn v rejstříkovém řízení zastupovat všechny zakladatele, kteří jsou ve smyslu § 5 odst. 2 zákona navrhovateli zápisu. To však neznamená, že by mohl být jediným navrhovatelem a účastníkem řízení; jinak řečeno, na návrhu měli být uvedeni jako navrhovatelé všichni zakladatelé, nejen M. K.
Dalším pochybením pak podle odvolacího soudu bylo, že navrhovatel dále udělil plnou moc advokátovi Mgr. Jiřímu Kučerovi. Podle § 27 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), totiž mohl jednat jako zmocněnec ostatních zakladatelů jedině osobně. Soud prvního stupně tedy podle odvolacího soudu postupoval správně, když návrh odmítl, neboť byl podán osobou, která k podání návrhu nebyla oprávněna.
Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, opíraje jeho přípustnost o § 237 o. s. ř., uplatňuje dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř. a navrhuje, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu, jakož i soudu prvního stupně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Dovolatel se domnívá, že neuvedení všech zakladatelů společnosti v návrhu na zápis společnosti do rejstříku nelze považovat za vadu tohoto návrhu . Z § 5 odst. 2 zákona se totiž podává, že návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podává zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná, tj. v projednávané věci dovolatel. Jinými slovy, zákon nevyžaduje, aby byli jako navrhovatelé v návrhu uvedení všichni zakladatelé obecně prospěšné společnosti, návrh může podat osoba jimi zmocněná. Podle názoru dovolatele tak nelze zaměňovat pojmy zakladatel a navrhovatel .
Dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť v dovolání předestřená otázka aktivní legitimace k podání návrhu na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud vyřešena.
Dovolání je i důvodné.
Podle § 5 zákona:
Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností (dále jen "rejstřík"). Rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku (dále jen "rejstříkový soud") [odstavec 1].
Návrh na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku podává zakladatel nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. K návrhu na zápis musí být přiložena zakládací listina a doklad o vzniku a trvání zakladatele, je-li právnickou osobou. Návrh na zápis musí být podán do 90 dnů od založení obecně prospěšné společnosti (odstavec 2).
Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro vedení rejstříku a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu o obchodním rejstříku (odstavec 5).
Z § 25 odst. 1 o. s. ř. se podává, že zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen "procesní plná moc").
Podle § 27 odst. 1 o. s. ř. se účastník může dát zastoupit také kteroukoliv fyzickou osobou, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Tento zástupce může jednat jedině osobně.
Aktivní legitimaci k podání návrhu na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku upravuje § 5 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech. Z citovaného ustanovení plyne, že navrhovatelem je zakladatel (resp. zakladatelé) obecně prospěšné společnosti nebo osoba k tomu zakladatelem písemně zmocněná. Jinak řečeno, osoba zakladatelem obecně prospěšné společnosti písemně zmocněná k podání návrhu na zápis této společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností je sama účastníkem rejstříkového řízení.
Promítnuto do poměrů projednávané věci, ve které všichni zakladatelé společnosti zmocnili dovolatele M. K. v souladu s § 5 odst. 2 zákona k podání návrhu na zápis společnosti do rejstříku, to znamená, že jmenovaný je osobou oprávněnou podat uvedený návrh svým jménem.
Je-li dovolatel (jediným) účastníkem řízení v projednávané věci, nikoli jen zástupcem zakladatelů společnosti (kteří účastníky řízení nejsou), ustanovení § 27 odst. 1 o. s. ř. na něj nedopadá. Naopak si (jako účastník řízení) může zvolit dle § 25 odst. 1 o. s. ř. svým zástupcem advokáta (což také učinil). Proto podal-li Mgr. Kučera jménem dovolatele návrh na zápis v projednávané věci, byl návrh podán osobou oprávněnou.
Jelikož právní posouzení věci odvolacím soudem co do řešení otázky aktivní legitimace k podání návrhu na zápis obecně prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, na které napadené rozhodnutí spočívá, není správné a dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. byl uplatněn právem, Nejvyšší soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), rozhodnutí odvolacího soudu podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil. Důvody, pro které nemohlo obstát rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i na rozhodnutí soudu prvního stupně; Nejvyšší soud proto zrušil i je a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).
Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně závazný (§ 243g odst. 1 část věty první za středníkem, § 226 o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu