29 Cdo 345/2014
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 345/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v právní věci žalobce LINICI s. r. o. , se sídlem v Libavském Údolí 44, PSČ 357 51, identifikační číslo osoby 26373335, zastoupeného JUDr. Michalem Magliou, advokátem, se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská 1042/14, PSČ 360 01, proti žalovanému IMMOGARD s. r. o. , se sídlem v Libavském Údolí 44, PSČ 357 51, identifikační číslo osoby 25221141, zastoupenému JUDr. Martinem Grubnerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Washingtonova 1599/17, PSČ 110 00, o zaplacení částky 11.921.360 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 15 C 266/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. července 2013, č. j. 25 Co 522/2012-438, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 21. května 2012, č. j. 15 C 266/2008-227, uložil Okresní soud v Sokolově (dále jen okresní soud ) žalovanému (IMMOGARD s. r. o.) zaplatit žalobci (LINICI s. r. o.) částku 11.921.360 Kč s příslušenstvím tvořeným zákonným úrokem z prodlení (specifikovaným ve výroku) za dobu od 15. srpna 2007 do zaplacení (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).
K odvolání žalovaného Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným usnesením zrušil rozsudek okresního soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které posléze vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013.
K absenci výroku o nákladech dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. listopadu 2015
JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu