29 Cdo 3393/2009
Datum rozhodnutí: 20.10.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3393/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Ing. Z. Z., zastoupeného Mgr. M. A., advokátem, proti žalovanému Ing. A.U., jako správci konkursní podstaty úpadkyně W.-S., v. o. s., o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetku konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4/38 Cm 19/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. prosince 2008, č. j. 6 Cmo 2/2008-320, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Dovolatel podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 10. července 2009, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, a žalovanému podle obsahu spisu náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. října 2009


JUDr. Petr G e m m e l


předseda senátu