29 Cdo 337/2010
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 o. s. ř. ve znění do 31.07.1998
29 Cdo 337/2010
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců a) J . Ch., a b) J. Ch., proti žalovanému Z. d. D. v likvidaci, o zaplacení 210.260,- Kč, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 5 C 378/95, o dovolání obou žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 1998, č. j. 12 Co 117/98-31, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením změnil Krajský soud v Brně usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 6. srpna 1996, č. j. 5 C 378/95 23, tak, že žalobcům uložil povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek z odvolání ve výši 7.376,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Žalobci brojili proti usnesení odvolacího soudu podáním ze dne 26. května 1998, jež označují jako námitka a které v podání ze dne 22. června 1998 prohlásili za dovolání.
Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení, kterým soud prvního stupně rozhodl o vyměření soudního poplatku za odvolání, není přípustné, jelikož nejde o žádný z případů uvedených v § 237 až § 239 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. července 1998 (dále jen o. s. ř. ). Nejvyšší soud je proto podle § 243b odst. 4 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobci s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2010
doc. JUDr. Ivana Štenglová předsedkyně senátu