29 Cdo 3353/2007
Datum rozhodnutí: 26.09.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3353/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a Mgr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele I. M., za účasti B. d. A. K., o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, o nařízení předběžného opatření, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 213/2006, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. března 2007, č. j. 8 Cmo 94/2007-28, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Navrhovatel podal proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci dovolání, které je sepsáno a podepsáno pouze jím; ani z obsahu spisu se přitom nepodává, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo že by měl sám odpovídající právnické vzdělání.


Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 29. srpna 2007, č. j. 29 Cdo 3353/2007-50, dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě do deseti dnů od doručení usnesení.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu Nejvyššího soudu (doručenou dovolateli dne 3. září 2007) do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. září 2007


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu