29 Cdo 3328/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3328/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka ve věci žalobkyně M. P., proti žalované K., spol. s r. o., o zaplacení částky 308.662,- Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 57 Ro 2441/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. ledna 2004, č. j. 8 Co 35/2004-18, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. září 2003,


č. j. 57 Ro 2441/2003-6, kterým tento soud zastavil řízení o žalobě, jíž se žalobkyně domáhala zaplacení částky 308.662,- Kč.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu žalobkyně podala dovolání, v němž zejména shrnuje dosavadní průběh řízení, požaduje ustanovení náhradního advokáta ex offo


a dále žádá, aby věc byla v celém rozsahu věcně projednána.


Z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Č. B., dovolací soud zjistil, že žalovaná byla ke dni 9. června 2009 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na majetek společnosti zrušen po splnění rozvrhového usnesení.


Z ustanovení § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen


o. s. ř. ) vyplývá, že jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).


Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva


a povinnosti (§ 68 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a není zde právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c a § 107 o. s. ř. zastavil.


O nákladech řízení nebylo rozhodnuto, protože po zániku žalované zde není subjekt, jemuž (případně v jehož prospěch) by bylo možné náhradu nákladů řízení uložit.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. září 2009


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu