29 Cdo 3284/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 3284/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatele Ing. J. K., CSc. , zastoupeného Mgr. Radkem Bláhou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 891/5, PSČ 110 00, za účasti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. , se sídlem v Sokolově, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, identifikační číslo osoby 26348349, zastoupené Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 301/8, PSČ 110 00, o určení neplatnosti části stanov, a o určení, že převoditelnost akcií není omezena předkupním právem, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 44 Cm 290/2009, o dovolání společnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. září 2014, č. j. 7 Cmo 11/2013-338, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala společnost dovolání, které posléze, podáním ze dne 20. května 2015, doručeným soudu prvního stupně dne 22. května 2015, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2015
JUDr. Petr Šuk předseda senátu