29 Cdo 3277/2015
Datum rozhodnutí: 25.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 3277/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatelky CEVRO Institut, o. p. s. , se sídlem v Praze 1, Jungmannova 28/17, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27590101, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, se sídlem v Praze 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, o zápis změny do rejstříku obecně prospěšných společností, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. O 440/MSPH, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. září 2014, č. j. 14 Cmo 380/2013-196, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala navrhovatelka dovolání, které posléze podáním ze dne 26. června 2015 vzala v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto dovolací řízení v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2015
JUDr. Filip Cileček předseda senátu