29 Cdo 3273/2015
Datum rozhodnutí: 17.12.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 3273/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci navrhovatelky AESP, Inc., se sídlem 999 NW 159 drive, Miami, FL 33169, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Hedvikou Hartmanovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Maiselova 60/3, PSČ 110 00, za účasti 1) APRON, s. r. o., se sídlem v Brně, Vlárská 953/22, PSČ 627 00, identifikační číslo osoby 47913304, a 2) Ing. I. K. , obou zastoupených JUDr. Jiřím Jestřábem, advokátem, se sídlem v Brně, Hlinky 57/142a, PSČ 603 00, o zaplacení částky 25.254 USD s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 Cm 381/2007, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. února 2014, č. j. 5 Cmo 471/2013-415, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2015,
č. j. 29 Cdo 3273/2015-474, se opravuje tak, že se vypouští označení zástupce účastníků řízení Mgr. Jiřím Matolínem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 4, Nad Ondřejovem 1002/14, PSČ 140 00 a nahrazuje se označením JUDr. Jiřím Jestřábem, advokátem, se sídlem v Brně, Hlinky 57/142a, PSČ 603 00 .

Odůvodnění:

Nejvyšší soud v záhlaví shora uvedeného usnesení ze dne 12. listopadu 2015,
č. j. 29 Cdo 3273/2015-474, nesprávně označil jako zástupce účastníků řízení (APRON, s. r. o. a Ing. Ivo Kraváčka) Mgr. Jiřího Matolína, advokáta, ačkoli jejich zástupcem byl dle plných mocí udělených dne 12. června 2014, založených na č. l. 451 a 461 JUDr. Jiří Jestřáb; v souladu s ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zmíněnou zjevnou nesprávnost opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2015
JUDr. Petr Šuk předseda senátu