29 Cdo 325/2017
Datum rozhodnutí: 31.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 325/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce M. J. , zastoupeného JUDr. V. H., proti žalovanému V. H. , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Cm 203/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. července 2016, č. j. 6 Cmo 3/2016-113, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. září 2015, č. j. 47 Cm 203/2013-78, ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 27. srpna 2014, č. j. 47 Cm 203/2013-16, kterým uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci směnečný peníz ve výši 5.000.000 Kč s 6% úrokem od 1. prosince 2011 do zaplacení a směnečnou odměnu ve výši 16.667 Kč.
Usnesením ze dne 8. prosince 2015, č. j. 47 Cm 203/2013-106, soud prvního stupně nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků.
Vrchní soud v Praze k odvolání žalovaného v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 47 Cm 203/2013-124 (doručeným dovolateli dne 29. listopadu 2016), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení usnesení a současně jej poučil o následcích nečinnosti.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě soudu prvního stupně ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2017 JUDr. Jiří Zavázal
předseda senátu