29 Cdo 32/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 19101/2011 originál 33 ICm 3489/2012 29 ICdo 32/2017-135 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce Jiřího Mařáka , narozeného 22. února 1984, bytem v Opavě, Nákladní 898/53, PSČ 746 01, zastoupeného Mgr. Magdalenou Gebauerovou, advokátkou, se sídlem v Opavě, Dolní náměstí 117/3, PSČ 746 01, proti žalovaným 1) Mgr. Martinu Fuchsigovi , se sídlem v Oticích, Hlavní 25, PSČ 747 81, jako insolvenčnímu správci dlužníka Karla Mařáka a 2) Mgr. Danielu Tomíčkovi , se sídlem v Ostravě, Jurečkova 643/20, PSČ 702 00, jako insolvenčnímu správci dlužnice Věry Mařákové, o vyloučení věcí z majetkové podstaty dlužníků, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 ICm 3489/2012, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníků Karla Mařáka , narozeného 11. srpna 1962, bytem v Opavě, Krnovská 362/149, PSČ 747 07, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 19101/2011, a Věry Mařákové , narozené 19. července 1963, bytem v Opavě, Krnovská 362/149, PSČ 747 07, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 19106/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. listopadu 2014, č. j. 33 ICm 3489/2012, 12 VSOL 96/2014-102 (KSOS 33 INS 19101/2011), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 22. července 2015 vzal v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2017 JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu