29 Cdo 3147/2008
Datum rozhodnutí: 21.10.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3147/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně JUDr. J. L., advokátky, jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně K. b. P., a. s. - v likvidaci, proti žalovanému P. Š., zastoupenému JUDr. V. V., advokátem, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 99/94, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2007, č. j. 9 Cmo 14/2007 158, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 23. června 2009, doručeným Nejvyššímu soudu dne 25. června 2009, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil. O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalobkyni náklady řízení nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. října 2009


JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu