29 Cdo 3086/2013
Datum rozhodnutí: 15.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 3086/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně KB system CZ, a. s. , se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 31/555, identifikační číslo osoby 26450038, zastoupené Mgr. Luďkem Voigtem, advokátem, se sídlem v Praze 6, Bělohorská 185/163, PSČ 169 00, proti žalovanému JUDr. F. M. , zastoupenému JUDr. Martinem Soukupem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Římská 191/16, PSČ 120 00, o zaplacení částky 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 7/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. května 2013, č. j. 5 Cmo 85/2013-103, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala proti rozsudku odvolacího soudu označenému v záhlaví dovolání, jež posléze, podáním ze dne 16. prosince 2013, doručeným Nejvyššímu soudu 17. prosince 2013, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2014
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu