29 Cdo 3071/2008
Datum rozhodnutí: 17.09.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 3071/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce R. Z., zastoupeného JUDr. E. M., advokátkou, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů správce konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. 57 K 5/2003, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. května 2007, č. j. 1 Ko 73/2007-245, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Úpadce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 29. července 2009, došlým Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (ve znění účinném do 31. prosince 2007) zastavil.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 17. září 2009


JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu