29 Cdo 3052/2013
Datum rozhodnutí: 30.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 237 o. s. ř.29 Cdo 3052/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobce J. Š. , zastoupeného Mgr. Petrem Hájkem, advokátem, se sídlem v Litoměřicích Městě, Michalská 39/4, PSČ 412 01, proti žalovanému V. Š. , zastoupenému JUDr. Vladimírou Pajerovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 86/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. dubna 2013, č. j. 6 Cmo 54/2010-208, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem změnil rozsudek ze dne 25. května 2009, č. j. 49 Cm 86/2004-93, kterým Krajský soud v Praze zrušil směnečný platební rozkaz ze dne 30. srpna 2003, č. j. 61 Sm 159/2003-7 (jímž původně uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 500.000,- Kč s 6% úrokem od 1. března 2002 do zaplacení a náklady řízení), tak, že směnečný platební rozkaz ponechal v platnosti.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel (přes obsáhlou polemiku se závěry odvolacího soudu) nedostál.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění, jež dovolatel v podaném dovolání zjevně pomíjí) se podává z bodů 1. a 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu