29 Cdo 3033/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.29 Cdo 3033/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v právní věci žalobkyně Credit One, a. s. , se sídlem v Praze 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27627721, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem, se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, PSČ 170 00, proti žalovaným 1) CMS OPAVA spol. s r. o. "v likvidaci" , se sídlem v Ostravě, Martinovská 3168/48, PSČ 723 00, identifikační číslo osoby 25861671, 2) J. M. , a 3) M. F. , o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 199/2012, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 2014, č. j. 5 Cmo 154/2014-103, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil k odvolání druhého žalovaného usnesení ze dne 31. ledna 2014, č. j. 49 Cm 199/2012-80, kterým Městský soud v Praze odkazuje na ustanovení § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) neustanovil druhému žalovanému zástupce z řad advokátů.
Odvolací soud přitakal soudu prvního stupně v závěru, podle kterého v řízení nebylo osvědčeno, že druhý žalovaný splňuje podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků a nejsou tak dány ani předpoklady pro ustanovení zástupce (z řad advokátů) druhému žalovanému. Přitom zdůraznil, že z obsahu spisu nevyplývají žádné zvlášť závažné důvody pro osvobození od soudních poplatků, druhý žalovaný je ekonomicky aktivní a není osobou nemajetnou.
Proti usnesení odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 29. května 2015, č. j. 49 Cm 199/2012-175, doručeným dovolateli dne 23. června 2015, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 7 dnů od doručení tohoto usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve stanovené lhůtě, ani později. Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě dovolání druhého žalovaného směřuje proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti druhého žalovaného o ustanovení zástupce z řad advokátů, Nejvyšší soud jako soud dovolací za této situace sám posoudil, zda dovolatel splňuje předpoklady pro ustanovení advokáta. Kdyby totiž Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku na povinné (nucené) zastoupení, přesto splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o. s. ř., pak dovolateli sám tohoto zástupce ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (k tomu srov. důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015).
V poměrech dané věci pak Nejvyšší soud uzavřel, že předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven v tomto dovolacím řízení zástupce z řad advokátů (srov. § 30 o. s. ř.), nejsou splněny, když na základě obsahu spisu nelze učinit závěr, že majetkové poměry druhého žalovaného vskutku přiznání osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 o. s. ř. odůvodňují.
Protože druhý žalovaný přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení dovolatele, Nejvyšší soud řízení o jeho dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Jiří Z a v á z a l předseda senátu