29 Cdo 3018/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
29 Cdo 3018/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadkyně BOS, a. s., se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem, Nádražní 625, PSČ 593 01, identifikační číslo osoby 60 74 61 90, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 K 15/2002, o dovolání JUDr. Dany Novákové, advokátky, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Bezručova 50/22, PSČ 591 02, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. května 2011, č. j. 2 Ko 51/2010-2742, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 31. května 2011, č. j. 2 Ko 51/2010-2742, odmítl odvolání JUDr. D. N. proti výroku usnesení ze dne 8. října 2010, č. j. 24 K 15/2002-2677, jímž Krajský soud v Brně zamítl návrh jmenované na svolání schůze věřitelů a potvrdil toto usnesení ve výroku o zamítnutí návrhu jmenované na odvolání stávajícího konkursního správce Ing. P. S. z funkce.
Proti usnesení odvolacího soudu podala JUDr. D. N. dovolání, namítajíc, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, tj. uplatňujíc dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) a požadujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Jelikož dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání proti usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh na svolání schůze věřitelů a kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh na zproštění výkonu funkce správce konkursní podstaty, není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu upravujících přípustnost dovolání (§ 237 až § 239 o. s. ř.) [k tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 29 Odo 381/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2006, pod číslem 174 a ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v témže časopise č. 9, ročník 2003, pod číslem 155], Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu