29 Cdo 3012/2000
Datum rozhodnutí: 25.02.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 3012/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. M. B., jako správce konkursní podstaty úpadkyně Š. a. s., proti žalované Ž. S. r., vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 22 Cm 1506/93, o zaplacení 11.091,- Kč, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2000, č. j. 12 Cmo 52/2000 47, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovolatelka podala včasné dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 dále též jen o. s. ř. ). O takový případ jde i v této věci.

Na majetek žalobkyně byl v průběhu řízení (usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 12. září 2001, sp. zn. 29 K 33/2001) prohlášen konkurs, v důsledku čehož se řízení ze zákona přerušilo (srov. ustanovení § 14 odst. 1 písm. c/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v rozhodném znění, tj. ve znění zákonů č. 122/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 117/1994 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 224/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 12/1998 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 214/2000 Sb., č. 368/2000 Sb., č. 370/2000 Sb. a č. 120/2001 Sb.). Podáním došlým Nejvyššímu soudu 26. ledna 2004 správce konkursní podstaty úpadkyně navrhl, aby v řízení bylo pokračováno, takže (ve shodě s posledně označeným ustanovením) se dnem, kdy jeho podání došlo soudu, stal účastníkem řízení namísto žalobkyně.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná (odstavec 1). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná (odstavec 2 věta druhá).

V uvedeném případě bylo dovolání sepsáno pracovnicí dovolatelky, a to JUDr. T. Š., nebylo jí však podepsáno. Nadto nebylo doloženo, že uvedená pracovnice splňuje požadavky na odpovídající právnické vzdělání a že byla k podání dovolání odpovídajícím způsobem pověřena.

Nejvyšší soud proto dovolatelku usnesením ze dne 27. ledna 2004, sp. zn. 29 Cdo 3012/2000, doručeným 2. února 2004, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů, počítané od doručení usnesení, uvedené nedostatky odstranila a poučil ji o tom, jak lze nedostatek této podmínky dovolacího řízení zhojit, jakož i o tom, že nečinnost v uvedeném směru bude mít za následek zastavení dovolacího řízení.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Nejvyššího soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. února 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu